Reza Attaran-rezaattaran
rezaattaran

Reza Attaran

اشخاص بازیگر
224 Post
3607092 Follower
43 Following

We only live once

http://fb.com/AttaranOfficial

آخرین بروز رسانی : 1397/10/13

آخرین فعالیت کاربر : 1397/09/15

بررسی اکانت


مجموع کامنت ها
(در 12 پست اخیر )

66293


مجموع لایک ها
(در 12 پست اخیر )

2126167


مجموع تغییر فالوور ها
(در 6 روز گذشته)

34781


میانگین کامنت
(در 12 پست اخیر)

5524


میانگین لایک
(در 12 پست اخیر)

177181


(Engagement Rate) نرخ تعامل
(در 1397/10/13)

5.06 %


IGTV مجموع ویدیو در

0


مجموع بازدید ویدیوها
(در 6 روز گذشته)

8276426


پست ها
(در 6 روز گذشته)

0


اشخاص رتبه در

19


رتبه در زبان

20


رتبه جهانی

1325


تغییر تعداد فالوور

توزیع نوع پست ها


تغییر میانگین تعداد لایک

تغییر تعداد پست


تغییر تعداد فالوینگ

تغییر نرخ تعامل (Engagement Rate)

بهترین پست ها


بیشترین لایک

341350


بیشترین کامنت

13112


جدیدترین پست

1397/09/15