دسته بندی افزایش نسبت به روز قبل تعداد پست عنوان تصویر رتبه
ُسیاسی 236 1025530 مجلس مجلس هشتگ ,مجلس# 1
ُسیاسی 551 927048 رهبر رهبر هشتگ ,رهبر# 2
ُسیاسی 51 905273 داعش داعش هشتگ ,داعش# 3
ُسیاسی 498 834104 براندازم براندازم هشتگ ,براندازم# 4
ُسیاسی 181 548312 دولت دولت هشتگ ,دولت# 5
ُسیاسی 434 382130 شاه شاه هشتگ ,شاه# 6
ُسیاسی 421 356360 فرقه_تبهکار فرقه_تبهکار هشتگ ,فرقه_تبهکار# 7
ُسیاسی 251 337875 سیاست سیاست هشتگ ,سیاست# 8
ُسیاسی 115 295041 مرگ_بر_آمریکا مرگ_بر_آمریکا هشتگ ,مرگ_بر_آمریکا# 9
ُسیاسی 158 257197 مرگ_بر_خامنه_ای مرگ_بر_خامنه_ای هشتگ ,مرگ_بر_خامنه_ای# 10
ُسیاسی 87 250250 ارتش_سرخ ارتش_سرخ هشتگ ,ارتش_سرخ# 11
ُسیاسی 224 246046 جمهوری_اسلامی جمهوری_اسلامی هشتگ ,جمهوری_اسلامی# 12
ُسیاسی 133 241815 اعتصاب_سراسری اعتصاب_سراسری هشتگ ,اعتصاب_سراسری# 13
ُسیاسی 212 228613 آتش_به_اختیار آتش_به_اختیار هشتگ ,آتش_به_اختیار# 14
ُسیاسی 69 208649 اختلاس اختلاس هشتگ ,اختلاس# 15
ُسیاسی 0 187445 چهارشنبه_های_سفید چهارشنبه_های_سفید هشتگ ,چهارشنبه_های_سفید# 16
ُسیاسی 0 181949 رژيم رژيم هشتگ ,رژيم# 17
ُسیاسی 0 179516 خمینی خمینی هشتگ ,خمینی# 18
ُسیاسی 0 98712 جاوید_شاه جاوید_شاه هشتگ ,جاوید_شاه# 19