دسته بندی تعداد پست نرخ تعامل (er) تعداد فالوور عنوان پیج اینستاگرام تصویر
مذهبی 2 179387.23 % 0 cilip.tori cilip.tori
سیاسی 0 227614.29 % 0 ArtNegashteh ArtNegashteh
مد، زیبایی، فشن 0 0.00 % 0
سیاسی 0 0.00 % 0
کسب و کار 0 69740.00 % 0 behy behy
کسب و کار 0 24878.13 % 0 Mitra Darabi Mitra Darabi
ایونت و رویداد 1 0.00 % 0
مذهبی 0 82246.15 % 0 Food Passion Food Passion
سیاسی 0 0.00 % 0
سیاسی 0 0.25 % 0
سیاسی 0 1.61 % 0