دسته بندی تعداد پست نرخ تعامل (er) تعداد فالوور عنوان پیج اینستاگرام تصویر
مذهبی 0 82246.15 % 0 Food Passion Food Passion
سیاسی 0 0.00 % 0
سیاسی 0 0.25 % 0