دسته بندی افزایش نسبت به روز قبل تعداد پست عنوان تصویر رتبه
ُسیاسی 227 870614 داعش داعش هشتگ ,داعش# 1
ُسیاسی 618 819197 مجلس مجلس هشتگ ,مجلس# 2
ُسیاسی 697 754571 رهبر رهبر هشتگ ,رهبر# 3
ُسیاسی 517 680139 براندازم براندازم هشتگ ,براندازم# 4
ُسیاسی 254 442363 دولت دولت هشتگ ,دولت# 5
ُسیاسی 95 302155 شاه شاه هشتگ ,شاه# 6
ُسیاسی 221 258096 فرقه_تبهکار فرقه_تبهکار هشتگ ,فرقه_تبهکار# 7
ُسیاسی 0 251268 سیاست سیاست هشتگ ,سیاست# 8
ُسیاسی 50 216842 اعتصاب_سراسری اعتصاب_سراسری هشتگ ,اعتصاب_سراسری# 9
ُسیاسی 83 206838 ارتش_سرخ ارتش_سرخ هشتگ ,ارتش_سرخ# 10
ُسیاسی 28 204501 مرگ_بر_خامنه_ای مرگ_بر_خامنه_ای هشتگ ,مرگ_بر_خامنه_ای# 11
ُسیاسی 0 187946 جمهوری_اسلامی جمهوری_اسلامی هشتگ ,جمهوری_اسلامی# 12
ُسیاسی 44 183120 اختلاس اختلاس هشتگ ,اختلاس# 13
ُسیاسی -18 171212 مرگ_بر_آمریکا مرگ_بر_آمریکا هشتگ ,مرگ_بر_آمریکا# 14
ُسیاسی 84 163796 رژيم رژيم هشتگ ,رژيم# 15
ُسیاسی 124 161644 چهارشنبه_های_سفید چهارشنبه_های_سفید هشتگ ,چهارشنبه_های_سفید# 16
ُسیاسی -127 153530 آتش_به_اختیار آتش_به_اختیار هشتگ ,آتش_به_اختیار# 17
ُسیاسی 28 150054 خمینی خمینی هشتگ ,خمینی# 18
ُسیاسی 0 98712 جاوید_شاه جاوید_شاه هشتگ ,جاوید_شاه# 19