دسته بندی افزایش نسبت به روز قبل تعداد پست عنوان تصویر رتبه
پزشکی-سلامت 518 457961 ناهار ناهار هشتگ ,ناهار# 1
پزشکی-سلامت 383 346747 دندانپزشکی دندانپزشکی هشتگ ,دندانپزشکی# 2
پزشکی-سلامت 633 294582 طب_سنتی طب_سنتی هشتگ ,طب_سنتی# 3
پزشکی-سلامت 64 244909 کاهش_سایز کاهش_سایز هشتگ ,کاهش_سایز# 4
پزشکی-سلامت 282 167191 دارو دارو هشتگ ,دارو# 5
پزشکی-سلامت 111 151842 طبي طبي هشتگ ,طبي# 6
پزشکی-سلامت 2992 98533 دندانپزشک دندانپزشک هشتگ ,دندانپزشک# 7
پزشکی-سلامت 4389 97669 کاشت_میکس کاشت_میکس هشتگ ,کاشت_میکس# 8